top of page
darwin00.jpg

DARWIN

ดาร์วิน
--
เมืองหลวงสุดแดนเหนือที่พร้อมมอบโอกาสให้นักเรียนต่างชาติทุกคน สภาพอากาศแบบร้อนชื้น และความต่างของเวลาเพียง 2 ชั่วโมงครึ่ง ปรับตัวไม่ยากสำหรับคนที่เดินทางไปออสเตรเลียครั้งแรก

โปรโมชั่น (เมษายน - มิถุนายน 2024)

bottom of page