top of page
Image by Sulthan Auliya

AUCKLAND

โอ๊คแลนด์
--
เมืองใหญ่อันดับ 1 ของนิวซีแลนด์ มีชื่อเสียงในฐานะ 'Capital of Sail' เมืองหลวงแห่งการแล่นเรือ ด้วยท่าเรือใหญ่ 2 แห่ง ดึงดูดชาวต่างชาติทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ถือเป็นเมืองที่มีความหลากลายทางวัฒนธรรมสูงสุดแห่งหนึ่งของประเทศ

โปรโมชั่น (เมษายน - มิถุนายน 2024)

bottom of page